+299 31 41 12

netbolig.gl | MDE | Postboks 34 | Issortarfimmut 1B | GL-3900 Nuuk | +299 31 41 12 | kontakt@netbolig.gl
Thomas Rix +299 48 41 12 | Miki R. Lynge +299 52 98 88